ibonreads

GDP sa ikatlong kwarto, pinakamatarik na pagbulusok mula 1997: Paglago ng ekonomya, kapansin-pansing bumabagal sa gitna ng lalong mahinang kalidad ng trabaho

In Filipino, Media Release on November 29, 2010 at 10:41 am

Ang inulat na 6.5% paglago sa gross domestic product (GDP) sa ikatlong kwarto ng 2010 ay kagalak-galak sa pagiging positibo subalit kabaha-bahala dahil sa pagiging pinakamatarik na pag-atras ng pang-kwartong paglago sapul ng Asian crisis mahigit isang dekada na ang nakaraan. Sinabi ng grupong panaliksik na IBON na kabaha-bahala ang paglagong ito dahil katambal ng kapansin-pansing paglala ng kalidad ng trabahong mayroon, bukod sa lubhang kasalatan sa paglikha ng trabaho.

Ang 6.5% paglago ng GDP sa ikatlong kwarto ay sinukat sa kada taon at 1.7 porsyentong puntong pagbagsak mula sa nirebisang 8.2% pigura sa ikalawang kwarto. Ito ang pinakamalaking nakatalang pagbaba sa pagitan ng ikatlo at ikalawang kwarto sa nakaraang dekada at kalahati sapul ng Asian crisis noong 1997 kung saan ang pinakamalapit na pagbagsak ay nakita noong 2004 at 2007 (1.5 porsyentaheng puntong pagbaba), at 1997 at 2002 (1.3 porsyentaheng punto).

Hindi istriktong kahambing-hambing ang magkasunod na pang-kwartong tantos ng paglago na sinukat sa kada taon, subalit ang konklusyon ay inaapirma sa pamamagitan ng pagtingin sa seasonally adjusted na tantos ng paglagong pangkwarto na kinokompyut upang maging posible ang pagkumpara sa pagitan ng magkasunod na kwarto. Ang seasonally adjusted na GDP ay lumiit nang 0.5% sa ikatlong kwarto na drastikong 1.9 porsyentaheng punto na pagbaba mula sa 1.4% paglago sa ikalawang kwarto ng taon. Ito ang pinakamalalang pagbabago sa ikatlong kwarto sapul noong 1997 kung saan nagkaroon ng 3.0 porsyentaheng puntong pagbaba mula sa 2.7% paglago sa ikalawang kwarto  papunta sa 0.3% pagliit sa ikatlong kwarto.

Mula sa pawang perspektiba ng paglago, ang drastikong pagbabago na ito ay maaaring makasama kung ipinapakita nitong ang iniisip na tagatulak ng paglago sa ekonomya ay hindi gumagana. Ang subsector ng manupaktura ang pinakamalaking tagapagbahagi sa paglago, na lumaki nang 9.3% at nagbahagi ng 6.3 porsyentaheng punto sa pinal na pigura ng GDP. Subalit ang 9.3% paglagong ito ay patuloy na bumabagal sa 12.7% noong ikalawang kwarto at 20.4% sa unang kwarto – na posibleng nagpapakita ng mga epekto ng pagbawas ng mga programang pampabuhay laluna sa US at Europa – parehong pangunahing pamilihang eksport ng mga produktong minanupaktura.

Muli, ang mga resulta ng ikatlong kwarto ay nagpapatibay kung bakit ang bansa ay walang kakayahan at di dapat sumandig sa mga panlabas na pagmumulan ng paglago. Ang kita ng mga Pilipino sa ibayong dagat at mula sa pag-eksport ng serbisyo sa business process outsourcing (BPO) ay bumagal sa unang tatlong kwarto ng 2010. Ang netong factor income mula sa ibayong dagat, na halos binubuo ng kita ng mga OFW, ay lumago lamang ng 10.3% kumpara sa 31.6% paglago sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang paglago sa business services kabilang yaong sa BPOs naman ay bumagal sa 9.4% mula 11.8% noong nakaraang taon.

Ang sitwasyon ng empleyo ay nananatiling napakatumal at nagbibigay-diin kung papaano ang paglago sa ekonomya ay nananatiling may iniitsapwera. Noong Hulyo 2010, ang pwersa sa paggawa ay lumaki sa kada taon nang 563,000 (1.5% paglago) na kapuna-punang mas kaunti sa 1.09 milyong pagtaas (2.9%) sa parehong panahon noong 2009. Sa konteksto ng wala pang kapantay na mataas na tantos ng disempleyo sa loob na ngayon ng isang dekada, maaaring ipinapahiwatig nito na mas maraming tao ang pawang tumigil na sa paghanap ng trabaho na sadyang di naman matatagpuan.

May 777,000 trabahong diumano’y nalikha noong Hulyo 2010 mula sa nakaraang taon. Subalit 377,000 nito ay sa sektor ng agrikultura na kinakitaan ng malalim na 2.5% pagliit sa ikatlong kwarto ng 2010, na nagpapakita ng drastikong pagbagsak sa abereyds na kita sa sektor na namarkahan na ng malawakang kahirapan. Kabaligtaran nito, ang sektor ng manupaktura na lumago nang husto ay nakalikha lamang ng 47,800 dagdag na trabaho.

 

Ang kawalang-kaugnayan ng paglago at disenteng trabaho ay pinapatampok rin ng napakasamang kalidad ng trabahong nalikha. Nitong Hulyo 2010, ang bilang ng own-account at unpaid family workers – o yaong mga nasa walang kaseguruhan, mababa ang sahod at delikado pa ngang mga trabaho – ay drastikong dumami nang 1.12 milyon. Mayroon na ngayong 12.6 milyong own-account workers at 4.3 milyong unpaid family workers. Sa kabilang banda, ang bilang ng mga manggagawang de-sweldo ay bumagsak nang 330,000. Lumilitaw na karamihan nito ay maipapaliwanag ng malaking pagbagsak sa bilang ng mga kasambahay na bumagsak nang 281,000, na posibleng nagpapakita rin na lalong hindi na ngayon kinakaya ng mga sambahayan na gumastos para rito.

Ang paglago ay lumikha rin karamihan ng mga trabahong part-time o trabahong mababa sa 40 oras kada lingo – na sumasaklaw sa 571,000 o tatlo sa apat (73%) na bagong trabahong nalikha noong Hulyo 2010. Habang naiulat na ang underemployment ay bumaba na, pinakamalamang na naitulak ito ng pagdami ng mga manggagawang nawalan na ng ganang makatagpo ng karagdagang trabaho kaysa sumasalamin sa kasalukuyang kalidad ng trabaho. ###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: